Algemene voorwaarden

Algemeen

 • Voordat je begint met de lessen, breng s.v.p. de docent op de hoogte van eventuele lichamelijke belemmeringen van welke aard dan ook (bijv. operaties, botbreuken, handicaps)
 • Als je twijfelt of je kunt deelnemen aan de lessen, raadpleeg dan eerst je arts en/of specialist.
 • Volg de adviezen over houding en ademhaling altijd op om fysieke klachten te voorkomen.
 • Eet geen maaltijden minimaal een uur voor aanvang van de yogales. Je kan wel een lichte maaltijd, bijv. soep, fruit, of iets dergelijks nemen.
 • Tijdens de lessen mag geen snoep of kauwgom worden gebruikt.
 • Laat a.j.b. sieraden en/of horloges en andere kostbaarheden thuis.
 • Yoga-Touch/Total Healing is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van persoonlijke eigendommen.
 • Wil je ervoor zorgen dat je minimaal vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig bent, zodat de les rustig kan beginnen.
 • Helaas moet de deur op tijd gesloten worden. Hierna wordt niet meer open gedaan.

Inschrijving

 • De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een bepaald tijdstip of les, zal de les komen te vervallen.

Maandbedrag

 • Yoga-Touch (hierna te noemen centrum) behoudt zich het recht voor om het maandbedrag eenzijdig aan te passen. Indien men de wijziging van het maandbedrag niet wenst te accepteren, heeft men het recht de inschrijving op te zeggen (zie opzegging).
 • In het maandbedrag is reeds rekening gehouden met de perioden waarin het centrum gesloten is (zie vakantie/vrije dagen).

Betalingswijze

 • Het maandbedrag wordt voor de 1e van ieder kalendermaand via automatische incasso gedaan op rekeningnummer NL04RABO 013.94.39.811 t.n.v. Yoga-Touch:
 • Indien het maandbedrag wordt geïncasseerd door middel van automatisch incasso, dient men er zorg voor te dragen dat er ten tijde van incassering een toereikend saldo op de bank of girorekening staat. Indien, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet geïncasseerd kan worden, dient men het verschuldigde maandbedrag alsnog direct zelf over te maken. Het centrum behoudt zich het recht voor administratiekosten in rekening te brengen indien een automatische incasso mislukt.
 • Indien men de betalingsverplichting niet nakomt, behoudt het centrum zich het recht voor toegang tot de les te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan.

Strippenkaart

 • Een strippenkaart wordt aangeschaft door opgave via het inschrijfformulier en direct via Ideal afgerekend. Deelname aan lessen is alleen mogelijk met een geldige strippenkaart via Momoyoga. Wanneer de strippenkaart verlopen is, ontvangt de cursist automatisch een link om een nieuwe strippenkaart aan te schaffen.  
 • Opzeggen van deelname aan de lessen kan schriftelijk of mondeling in de les op het einde van elke strippenkaart. Bij voorkeur 2 weken voor het einde van de strippenkaart.  
 • Opzegging en direct stoppen met deelname aan de lessen, eerder dan het einde van de strippenkaart, geeft geen restitutie van het lesgeld. Na de opgezegde datum is het niet meer mogelijk om eventueel gemiste lessen in te halen. *Wanneer een cursist tijdelijk langer afwezig is in verband met stage in het buitenland, langdurige ziekte ed, dan kan er uiteraard in overleg tot een aangepaste oplossing overeen gekomen worden. 
 • In geen enkel geval zal financiële compensatie of terugbetaling plaatsvinden.

Verzuim van een les

 • Indien men niet aanwezig kan zijn bij een les dient men zich tijdig af te melden. Door zich op tijd af te melden, geeft men anderen de kans om zijn/haar gemiste les in te kunnen halen.
 • Ochtend- en avond-lessen dienen een dag van tevoren te worden afgemeld bij de betreffende docent. Men kan zich afmelden via @, sms of bellen.
 • Indien tijdig is afgemeld kan de betreffende les worden ingehaald op een in onderling overleg met de docent te bepalen dag en tijdstip (bij maandabonnement). Wanneer de les niet kan worden ingehaald binnen een maand, vervalt de inhaal-les.
 • Bij niet tijdige afmelding verliest men direct de kans om zijn/haar gemiste les in te halen.
 • In het geval men zich 2x niet (tijdig) afmeldt, verliest men het recht op een vaste dag en tijdstip in de groep. Men loopt hierdoor het risico dat het centrum de vaste plaats in de groep aan iemand anders toewijst.
 • Indien men als gevolg van blessure of ziekte langer dan 3 weken niet kan deelnemen aan de lessen, is het mogelijk het maandbedrag tijdelijk te bevriezen zonder dat men zijn/haar plaats in een groep verliest.

 

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden waarbij rekening gehouden dient te worden met een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand. Er vindt geen restitutie plaats voor de kalendermaand, in welke de opzegging plaatsvindt. Indien je voor de 10e van de voorafgaande maand aangeeft dat je wilt stoppen, stopt je betaling per de volgende maand. Bijv. Je wilt stoppen in januari, dan geef je dit voor de 10 december op. Schrijf wel even een opzegbrief of -mail.

Lichamelijke conditie / risico

 • Ondergetekende garandeert en verklaart het volgende; dat hij/zij/de baby in goede lichamelijke en geestelijke conditie verkeert, dat hij/zij niet op de hoogte is van een medische of andere reden waarom hij/zij/de baby niet in staat zou zijn zich in te laten met actieve of passieve lichaamsbeweging, dat deze niet schadelijk is voor zijn/haar gezondheid, veiligheid, welzijn of lichamelijke conditie.
 • Men geen lichaamsbeweging uit zal voeren wanneer hij/zij in een toestand verkeert waarmee hij/zij de gezondheid, veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie van derden schaadt.
 • Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. De docent is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor mogelijke blessures of kwetsuren, die direct of niet direct in verband staan of in verband gebracht kunnen worden met het deelnemen aan de lessen.
 • De docent behoudt het recht voor een les door omstandigheden te laten vervallen. Dit zal slechts bij hoge uitzondering (ziekte, ongeval) gebeuren en er zal een mogelijkheid worden geboden de vervallen les in te halen op kosten van het centrum.

Vakantie/vrije dagen

Het centrum is het gehele jaar geopend. Alleen tijdens de nationale feestdagen gesloten.
Tijdens de mei-, zomer- en najaarsvakantie geldt een vakantierooster en zullen er minder lessen zijn. Hierover zal in de nieuwsbrief/website/facebook melding van zijn.